Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og består af Gyttegård Golf Klubs aktive medlemmer. Generalforsamlingen vælger klubbens bestyrelse i henhold til gældende vedtægter.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelsen af klubben og træffer beslutninger i klubbens anliggender. Bestyrelsen beslutter rammerne for klubbens arbejde, herunder: platform, idegrundlag og målsætninger. Bestyrelsen godkender budget for klubben som helhed og delbudgetter for klubbens udvalg og forretningsområder. Bestyrelsen konstituere sig således:

Formand:
Formanden tegner sammen med næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem klubben og er klubbens politiske repræsentant i forhold til eksterne interessenter. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Formandens er forretningsførerens nærmeste foresatte.

Næstformand:
Næstformanden overtager formandens opgaver ved forfald. Herudover har næstformanden ligesom formanden klubbens overordnede drift og udvikling som ansvarsområder.

Økonomiansvarlig
Den økonomiansvarlige har sammen med bestyrelsen ansvaret for klubbens økonomi. Budgetlægning, budgetopfølgning, godkendelse af udvalgenes budgetter, godkendelse af investeringer m.v.

Regelansvarlig
Den regelansvarlige har ansvaret for alle spørgsmål vedrørende: HCP, regler, disciplinærsager mv. Den regelansvarlige er født leder af klubbens regeludvalg og skal som sådan sørge for, at regler og sanktioner og proces er synliggjort i forhold til medlemmerne.

Baneansvarlig:
Den baneansvarliges ansvarsområder er golfbanens udvikling, standard og pasning. Området dækker alle udendørsområder: 18 huls bane, driving range, indspils områder, puttegreens, arealerne rundt om klubhus, p-plads mv. Den baneansvarlige er ”født” formand for baneudvalget og skal som sådan sørge for, at der i et samarbejde mellem baneudvalget, chefgreenkeeperen samt forretningsføreren udarbejdes plan til banens, standard og pasning samt budget. Planen forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvorefter planen danner udgangspunkt for det videre arbejde med banen. Ændringer i banens udformning kan alene ske med bestyrelsens godkendelse.

Turneringsansvarlig
Den turneringsansvarlige har ansvaret for har ansvaret for at koordinere og planlægge sæsonens klubturneringer. Den turneringsansvarlige er født formand for turneringsudvalget og skal som sådan i samarbejde med golfsekretæren (forretningsføreren) udarbejde den overordnede turneringskalender for klubben indeholdende samtlige Klub og DGU organiserede turneringer samt tilhørende budgetter. Endvidere er det den turneringsansvarliges opgave at sørge for at regler og retningslinjer for afholdelse af turneringer er opdaterede.

Serviceansvarlig
Den serviceansvarlige har ansvaret for alle serviceydelser i klubben herunder: sekretariat, cafe, proshop, Bagskabe, Golfcars, baneservice, mv. Endvidere har den serviceansvarlige også ansvaret for alle klubbens bygninger samt vedligehold heraf herunder Klubhus, maskinhus, indendørs udslagssteder mv. Den serviceansvarlige er født formand for serviceudvalget og skal som sådan sørge for, at der i et samarbejde mellem serviceudvalg og servicechefen (forretningsføreren) udarbejdes en plan indeholdende målsætninger, aktivitetsplaner og budget for de enkelte områder. Planen forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Sportsansvarlig
Den sportsansvarlige har som sit ansvarsområde den sportslige udvikling af alle klubbens spillere, dvs. begyndere, juniorer, elitespillere og breddespillere. Den sportsansvarlige er født formand for sportsudvalget og skal som sådan sørge for i et samarbejde mellem sportsudvalget, sportschefen (Pro´en) samt forretningsføreren at der for de enkelte områder (Bredde, begyndere, junior og elite) udarbejdes målsætninger, aktivitetsplaner og budgetter for den kommende sæson til bestyrelsens godkendelse, samt at sikre opfølgning på efterlevelsen af de formulerede målsætninger. Den sportsansvarlige har desuden ansvaret for spillernes deltagelse i diverse eksterne turneringer.

Sponsoransvarlig
Den sponsoransvarlige har ansvaret for alt vedrørende sponsoraftaler og annonceaftaler samt rekruttering af nye medlemmer og al ekstern kommunikation. Den sponsoransvarlige er født formand for sponsorudvalget og skal som sådan sørge for, at der i et samarbejde mellem sponsorudvalget og salgschefen (forretningsføreren) udarbejdes en plan indeholdende målsætninger, aktivitetsplaner og budget for de enkelte områder og målgrupper herunder: greenfeegæster, sponsorer, virksomheder der ønsker Company Days, rekruttering af nye medlemmer. Planen forelægges bestyrelsen til godkendelse.