Referat af generalforsamling 2021

Tirsdag den 26. oktober 2021

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
 7. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent.

Flemming Boisen blev foreslået og valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

 1. Aflæggelse af beretning.

Formanden, Leo Andersen, redegjorde for sæsonen, som har været præget af coronaen både ude og inde. Vi har spillet 31 turneringer i 2021, alle 18-huller. På 9-huller har vi ikke haft spillere i år. Deltagerantallet har typisk været mellem 67 og 81. TK har 108 medlemmer.

Vi har spillet på udebane i Herning og Give. Besøget i vores venskabsklub, Haderslev Golfklub, måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning. Golfferien gik til Farsø med 46 deltagere. Der er booket samme sted næste sæson, den 14.-18. august 2022, nærmere information følger.

Vi har indført mobil scoreindtastning i alle turneringer. Det fungerer rigtig godt og letter arbejdsbyrden ved indtastning i golfbox.

Vi er glade for en flot og velplejet bane, dog er vi betænkelige ved, at fairways er blevet smallere, og at der på nogle huller er langt ud til fairway. Vi håber, at der kommer styr på de sygdomme, der truer mange af vore greens.

Vi synes ikke, at hjemmesiden fungerer optimalt. Vi håber, at det med tiden bliver nemmere at finde rundt i den og finde de oplysninger, vi har brug for.

Formanden omtalte klubbens gode samarbejde med såvel kontoret, cafeen og greenkeeperne. Cafeen er kommet godt fra start med dejlig mad og godt samarbejde.

Formanden opfordrede til, at kontingent for næste sæson indbetales inden starten den 22. marts 2022. Mobilepay nr. 26021 eller konto 8210 6270137774. Husk at angive medlemsnummer.

Sæson 2022 starter den 22. marts, de to første gange med gunstart kl. 10.00.

Beretningen blev godkendt og kan ses i sin helhed på klubbens hjemmeside.

 

 Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren, Steen Poulsen, orienterede kort om regnskabet.

Årets resultat er et overskud på ca. 6.000 kr.. I 2020 var der også overskud. Der er derfor i næste sæson budgetteret med et underskud på ca. 15.000 kr., da det ikke er vores mål at øge egenkapitalen. Vi budgetterer med 110 medlemmer i 2022.

Kassereren nævnte, at rigtig mange har betalt med mobilepay (75), 32 har betalt på konto, 1 har betalt kontant.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

 1. a) Bestyrelsen fremlagde et forslag til vedtægtsændringer.

 

 • 2: Medlemmer: Alle aktive seniorer i GGK med et max HCP på 36 for mænd og et max HCP på 42 for kvinder kan optages som medlemmer i TK

 

ønskes ændret til:

 

 • 2: Medlemmer: Alle aktive seniormedlemmer i GGK kan være medlem af TK. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte eventuelle HCP-krav til medlemskab. Dette skal i givet fald fremlægges på årets generalforsamling og vil være gældende for næste sæson.

 

Forslaget blev vedtaget og skal nu godkendes af GGK’s bestyrelse. Efter den forventede godkendelse vil de nye regler blive offentliggjort.

 

 1. b) Bestyrelsen foreslog, at vi dropper D-rækken indtil videre, da der ikke kan konstateres behov for den for øjeblikket.

Forslaget blev vedtaget.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr.

Forslaget blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

6a. Valg af bestyrelse.

På valg til bestyrelsen var: John Pedersen, Lena D. Hostrup og Leo Andersen.

Alle var villige til genvalg. Alle tre blev genvalgt.

6b. Valg af 2 suppleanter.

Niels Peter Pedersen og Leo H. Pedersen blev genvalgt.

6c. Valg af 2 revisorer.

Krista Kristensen og Bodil Støving blev genvalgt.

 1. Eventuelt.

Formanden meddelte, at bestyrelsen har besluttet, at der i sæson 2022 bliver et HCP-krav på 45 for både mænd og kvinder. Dette forudsætter, at GGK’s bestyrelse godkender ændringen af vedtægternes §2.

Formanden afsluttede med en tak til dirigenten Flemming Boisen, også tak til den øvrige bestyrelse.

Han takkede for en god sæson og lovede, at bestyrelsen vil gøre sit yderste for, at næste sæson bliver lige så god – såvel mht. planlægning af gode og spændende turneringer som det sociale samvær.

Referent: Lena Hostrup