Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er i Billund Kommune.
Stk. 3. Klubben er stiftet den 31. oktober 1974.

§ 2 – Formål
Stk. 1. Det er klubbens formål:
• at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf.
• at udbrede kendskabet til golfsporten med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.
• at drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter således, at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
Stk. 2. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
Stk. 3. Klubben dels ejer, dels lejer den jord, som banen er anlagt på.

§ 3. Medlemskab – optagelse af medlemmer og medlemsforhold
Stk. 1. Kun personer kan optages som medlemmer.
Stk. 2. Der er følgende medlemskategorier:

 • Ægtepar
 • Senior (26 år og ældre)
 • Yngling (19 – 25 år)
 • Junior1 (15 – 18 år)
 • Junior2 (13 – 14 år)
 • Junior3 (10 – 12 år)
 • Junior4/Micro (0 – 9 år)
 • Passiv
 • Udenlands bosiddende
 • Long Distance (Bopæl tættere på hjemmeklub end GGK)
 • Studerende (Kopi af gyldigt studiekort skal forevises)
 • Senior-flex (18 år og ældre)
 • Par-3 bane medlem

Stk. 3. Et medlem indtræder i en medlemskategori i det kalenderår, hvor han eller hun fylder det antal år, der er fastsat for kategorien.
Stk. 4. Medlemmer kan optages på prøve. Betingelserne for prøvemedlemskab fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 5. Medlemskabet er bindende for et kalenderår ad gangen.
Stk. 6. Bestyrelsen kan føre en venteliste. Fortrinsret har ægtefæller/samlevere, forældre eller barn/børn til nuværende aktive medlemmer. Bestyrelsen kan dispensere fra denne regel.
Stk. 7. Senior (26 år og ældre) og Ægtepar kan overgå til passivt medlemskab ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med 1 måneds varsel til den 31.12.
Stk. 8. Passive medlemmer, som har betalt indskud, kan igen overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud og uden om eventuelle ventelister.
Stk. 9. Senior (26 år og ældre) og Ægtepar kan ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med 1 måneds varsel til den 31.12. overgå til Senior-flex (18 år og ældre) medlemskab.
Stk. 10. Senior-flex (18 år og ældre) medlemmer, som tidligere har betalt fuldt indskud, kan på et senere tidspunkt overgå til fuldtidsmedlemskab uden at betale nyt indskud.
Stk. 11. Senior-flex (18 år og ældre) medlemskab kan tegnes af personer, der er 18 år og ældre og som er clearet til spil på 18 huls bane.  Senior-flex medlemmer betaler greenfee, når der spilles på banen. Senior-flex medlemmer kan ikke deltage i klubaktiviteter ud over deltagelse i åbne turneringer. Bestyrelsen fastsætter indholdet af Senior-flex medlemskabet.
Stk. 12. Aktive medlemmer, er medlemmer i de medlemskategorier der er anført i § 3 stk. 2. med undtagelse af kategorien passiv.

§ 4. Indskud og kontingent
Stk. 1. Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 2. Yngling (19 – 25 år), Junior1 (15-18 år), Junior2 (13-14 år), Junior3 (10-12 år), Junior4/Micro (0-9 år), Passiv, Udenlands bosiddende, Long Distance (Bopæl tættere på hjemmeklub end GGK), Studerende (Kopi af gyldigt studiekort skal forevises), Senior-flex (18 år og ældre) og Par-3 bane betaler ikke indskud.
Stk. 3. Indskud ved overgang til senior (26 år og ældre) eller ægtepar, reduceres med 1/5 for hvert forudgående års medlemskab for medlemskategorierne: Studerende, Yngling (19 – 25 år), Junior1 (15-18 år), Junior2 (13-14 år), Junior3 (10-12 år), Junior4/Micro (0-9 år).
Stk. 4. Indskud og kontingent kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskabet.
Stk. 5. Kontingentrestance ud over en af bestyrelsen fastsat periode kan medføre eksklusion.
Stk. 6. Opkrævningsformer og terminer for kontingent og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.
Stk. 7. Medlemmer, der betaler indskud via rater, skal ved overgang til passivt medlemskab fortsat betale indskudsrater.

§ 5. Indmeldelse
Stk. 1. Indmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

§ 6. Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt eller pr. e-mail til sekretariatet med 1 måneds varsel til den 31.12.
Stk. 2. Ved udmeldelse sker ingen tilbagebetaling af indskud.
Stk. 3. Finder udmeldelse sted før indbetaling af fuldt indskud, opkræver klubben ikke differencen.

§ 7. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer jf. § 3 stk. 12 som er fyldt 18 år, med hver 1 stemme.
Stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 1 fuldmagt pr. fremmødt stemmeberettiget.
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes den 4. tirsdag i november måned i Billund Kommune eller i en af nabokommunerne.
Stk. 5. Indkaldelse indeholdende dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset senest den 2. tirsdag i november. Som service kan sekretariatet fremsende dagsordenen m/forslag til medlemmernes e-mail.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget herfra er beslutninger om vedtægtsændringer, hvortil der kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget. Undtaget er også beslutning om klubbens opløsning, jf. § 14.
Stk. 8. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 10 eller flere stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Stk. 9. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 30 dage efter afholdelse og senest inden afholdelse af evt. ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 10. Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. oktober for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden til ordinær generalforsamling
Stk. 1. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra udvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det netop påbegyndte regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at den er begæret.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker via klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben. Varslet er minimum 3 uger.
Stk. 3. Afvikling af den ekstraordinære generalforsamling følger samme retningslinjer som den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Som service kan sekretariatet fremsende dagsordenen m/forslag til medlemmernes e-mail.
Stk. 5. Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 30 dage efter afholdelse.

§ 10. Valg af bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af min. 5 og max. 8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I ulige år afgår halvdelen (afrundet ned) og i lige år afgår halvdelen (rundet op).
Stk. 2. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede fuldtidsmedlemmer, der er fyldt 18 år.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 5. Der vælges 2 suppleanter.
Stk. 6. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Stk. 7. Såfremt bestyrelsen i en valgperiode på grund af vakance bliver færre end 8 medlemmer, træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal indtræde én suppleant, i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode ud.
Stk. 8. Hvis der bliver færre end 5 medlemmer indtræder suppleant(er).
Stk. 9. Hvis der sker frafald efter, at suppleanterne er indtrådt, så der er færre end 5 bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv op til 5 medlemmer. Sådanne medlemmer skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsens kompetence og arbejdsform
Stk.1. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Stk. 3. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 4. Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder.
Stk. 5. Bestyrelsen har ledelsen af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender herunder optagelse af lån. Beslutninger om køb og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 6. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Stk. 7. For de forpligtelser, som bestyrelsen indgår på klubbens vegne, hæfter alene klubbens formue.
Stk. 8. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen opfattelse er behov for. Bestyrelsen kan udpege udvalgsformændene, og den skal godkende udvalgenes medlemmer.

§ 12. Regnskab
Stk. 1. Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§ 13. Særlige bestemmelser i relation til DGU
Stk. 1. Klubben respekterer de betingelser for medlemskab, som er fastlagt af Dansk Golf Union. Klubben respekterer DGU’s regler for DGU – kort og Nordisk Introduktionskort.
Stk. 2. For golfspillet i klubben gælder de regler, som er fastsat af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, samt de lokale regler, som bestyrelsen har fastsat, og som Dansk Golf Union har godkendt.
Stk. 3. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, der findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling, samt de ordensregler, der er gældende inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelsen har dog ikke opsættende virkning. Afgørelse af eksklusion kan af medlemmet kræves indbragt for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 14. Opløsning af klubben
Stk. 1. Beslutning om klubbens opløsning træffes på en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, skal bestyrelsen skriftligt indkalde til ny generalforsamling. Forslaget kan da vedtages, såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til afvikling af klubben. Et eventuelt overskud skal tilfalde et almennyttigt formål, og klubben har valgt Idrætsrådet i Billund Kommune.

§ 15 Ikrafttræden
Stk. 1. Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på generalforsamlingen 22.11.2011

——————————————–
Ændringer til vedtægter:
Vedtægternes § 10 tilføjet stk. 7-9 på ordinær generalforsamling den 27. november 2012