Ladies Section2022-04-28T07:28:00+02:00

Ladies Section – god golf hver tirsdag

At skabe rammerne for en god golf-tirsdag og derigennem fremme glæden ved at spille golf.

Det er endvidere formålet at give den enkelte mulighed for at udvikle sit spil og fremme det sociale samvær.

Ladies Section er for alle kvindelige medlemmer af Gyttegård Golf Klub, der i kalenderåret er eller fylder 18 år – med et registreret hcp. på 40 eller derunder. Igen i år åbner C rækken 9 huller for kvindelige medlemmer med registret hcp. op til 54.

Vi ønsker at skabe rammerne for en god golf tirsdag og derigennem fremme glæden ved at spille golf. Det er endvidere formålet at give den enkelte mulighed for at udvikle sit spil og fremme det sociale samvær.

Kontingent for sæsonen 2022 er kr. 500,00. Gældende som matchfee for sæsonens hjemmebane-matcher.

Indbetales på konto: 6235 0016828661. Sparekassen Kronjylland, før første spilledag.

§ 1. NAVN
Ladies Section
 §2. FORMÅL
At skabe rammerne for en god golftirsdag og derigennem fremme glæden ved at spille golf. Det er endvidere formålet at give den enkelte mulighed for at udvikle sit spil og fremme det sociale samvær.
 § 3. DELTAGERE
Alle kvindelige medlemmer af Gyttegård Golfklub, der i kalenderåret er fyldt 18 år – med et registreret hcp. på 40 eller derunder. Medlemmer med er registreret hcp. på 40,1 – 54 kan deltage på 9 huller.
§ 4. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter spisning, tirsdag i uge 41.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
–          Valg af dirigent
–          Bestyrelsens beretning
–          Forelæggelse af regnskab
–          Fastsættelse af kontingent
–          Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
–          Valg af bestyrelse
–          Valg af suppleant
–          Evt.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel.
Indkaldes skal ske pr. mail og på hjemmesiden.
På generalforsamlingen kan kun medlemmer, der har hjemmebane i Gyttegård Golfklub, og som er medlem af Ladies Section, afgive stemme. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Gyttegård Golfklubs bestyrelse.
§5. LEDELSE
Ladies Section forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen betaler ½ kontingent.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker genvalg, skal meddele dette senest 1. august. Medlemmerne gøres opmærksom herpå via hjemmesiden.
§ 6. GÆSTESPILLERE
Gæstespillere deltager i præmierækken.
Gæstespillere skal være fyldt 18 år og have et registreret hcp. på 40 eller derunder.
Gæstespillere, der ikke er medlem af Gyttegård Golfklub, betaler greenfee efter Gyttegård Golfklubs gældende regler samt kr. 50, i turneringsfee til Ladies Section.
Gæstespillere, der er medlem af Gyttegård Golfklub, betaler kr. 50 i turneringsfee til Ladies Section.
Ved venindeturnering kan gæstespillere, som er fyldt 18 år og har et registreret hcp. på 54 eller under, deltage ved at betale kr. 50 i turneringsfee til Ladies Section.

§ 7. PRÆMIER
A- og B-rækken,18 huller: Der uddeles præmie for hver 4. spiller, max. 3 præmier i hver række, når LS. er sponsor.
C-rækken,9 huller:Der uddeles præmie for hver 4. spiller, max. 3 præmier, når LS. er sponsor.
Er der under 4 spillere, skal der opnås 12 point, for at udløse en præmie.
Præmieoverrækkelsen foregår i klubhuset, når turneringsledelsen er parate.
Er en præmiemodtager ikke til stede, tilfalder præmien Ladies Section.

Ændring godkendt af GGK´s bestyrelse november 2018.

Helga Ludvigsen
Helga LudvigsenFormand
Vestre Boulevard 11D
7200 Grindsted
Mobil: 2227 1446
Hanne Enggaard
Hanne EnggaardNæstformand
Vestervang 28,
7190 Billund.
Tlf. 61698650
Helle Jensen
Helle JensenSekretær
Tingstedet 2
7190 Billund
Tlf. 22201843
Lisbeth Høy
Lisbeth HøyKasserer
Flintemarken 44
7190 Billund
Mobil: 40993852
Else Jensen
Else JensenSponsorkontakt
Gammel Vejlevej 40
7200 Grindsted
Mobil: 61331575