Tirsdagsklubben2022-01-17T12:00:07+01:00

Tirsdagsklubben – hver tirsdag kl. 09.00

Tirsdagsklubben formål er at fremme interessen for sporten og socialt samvær

Nyheder Tirsdagsklubben

Det sker

Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben

4. oktoberkl.9:00-13:30

Klubbens formål er at fremme interessen for sporten samt socialt samvær.

I 2022 kan aktive seniorer i GGK med et max. hcp. 45 for både mænd og kvinder blive medlemmer.

Rækkeopdeling:

Der spilles i 3 rækker:

A-rækken, 18 huller
B-rækken, 18 huller
C-rækken, 18 huller (C-rækken bortfalder ved færre end 60 spillere)

Kontingentet er 400,- kr. for hele sæsonen.

Betal gerne parvis, da hver enkelt postering koster gebyr.

Der kan betales kontant til kassereren eller helst via mobilepay nr. 26021 eller evt. netbank til:

Reg. nr. 8210 konto nr. 6270137774. Oplys GGK medlemsnummer og navn.

Ved indmelding midt i sæsonen aftales kontingent med kassereren.

 

Vedtægter for Tirsdagsklubben – en klub i klubben

 1. Formål: Tirsdagsklubbens (TK) formål er at fremme interessen for golfsporten samt socialt samvær.
 2. Medlemmer: Alle aktive seniormedlemmer i GGK kan være medlem af TK. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte eventuelle HCP-krav til medlemskab. Dette skal i givet fald fremlægges på årets generalforsamling og vil være gældende for næste sæson.
 3. Kontingent: Kontingentet gældende for en sæson fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet skal være indbetalt til TK inden første deltagelse i en turnering i sæsonen.

4.  Bestyrelsen: Foreningen ledes af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme udslagsgivende.

Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.

Suppleanter vælger for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

5. Regnskab: Kassereren forestår regnskabet. Regnskabsperioden er 1. oktober til 30. september.

Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af to revisorer.

6. Generalforsamling: Generalforsamlingen er højeste myndighed. Senest 2 uger før indkaldes til generalforsamling på GGK’s hjemmeside.

Den ordinære generalforsamling afholdes på sidste turneringsdag i sæsonen og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
 7. Eventuelt.

Vedtægtsændringer skal godkendes af GGK’s bestyrelse.

Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Alle personvalg foregår skriftligt, såfremt blot 1 person kræver dette.

7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest muligt efter at mindst ¼ af medlemmerne skriftligt har begæret dette.

Ligeledes kan bestyrelsen til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

8. Opløsning: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling.

Eventuel formue tilfalder GGK som sponsorat.

Revideret oktober 2021.

                                                             

                                                Program og praktiske oplysninger

 

Tirsdagsklubbens formål:

At fremme interessen for sporten samt socialt samvær
Program 2022

 

Dato

 

 Orientering

 Spilleform

 

Bemærkninger

22.3. Kl. 9.50 Stableford Sæsonstart
29.3. Kl. 9.50 Stableford  
       
5.4. Kl. 8.30 Greensome Tilmelding senest søndag kl. 18.00. Fælles morgenkaffe og frokost*
12.4. Kl. 8.50 Stableford  
19.4. Kl. 8.50 Stableford  
26.4. Kl. 8.50 Stableford  
       
3.5. Se golfbox Udebane Varde Tilmelding og pris m.v.: Se golfbox
10.5. Kl. 8.50 Hold,Mexican scramble  
17.5. Kl. 8.50 Stableford Sponsor: Revisionplus v/Gert Skjønnemand
24.5. Kl. 8.50 Stableford  
31.5. Kl. 8.50 Stableford  
       
7.6. Kl. 8.50 Stableford, max 4 Max 4 redskaber i baggen – efter eget valg
14.6. Kl. 8.50 Stableford  
21.6. Kl. 8.50 Stableford  
28.6. Kl. 8.50 Hold + stableford  
       
5.7. Kl. 8.50 Stableford  
12.7. Kl. 8.50 Stableford  
19.7. Kl. 8.50 Stableford  
26.7. Kl. 8.30 Greensome Tilmelding senest søndag kl. 18.00. Fælles morgenkaffe og frokost*
       
2.8. Kl. 8.50 Stableford  
9.8. Se golfbox Udebane Vejen Tilmelding og pris m.v.: Se golfbox
16.8. Kl. 8.50 Stableford/rejsehold Rejseholdet er på tur. Øvrige spiller alm. stableford
23.8. Kl. 8.50 Stableford  
24.8. Se golfbox Venskabsturnering i Haderslev Tilmelding og pris m.v.: Se golfbox
30.8. Kl. 8.50 Stableford  
       
6.9. Kl. 8.50 Hold,Mexican scramble  
13.9. Kl. 8.50 Stableford  
20.9. Kl. 8.50 Hold + stableford  
27.9. Kl. 8.30 Greensome Tilmelding senest søndag kl. 18.00. Fælles morgenkaffe og frokost*
       
4.10. Kl. 8.50 Stableford  
11.10. Kl. 8.50 Stableford  
18.10. Kl. 8.50 Stableford  
25.10. Kl. 8.30

Afslutning, greensome

Generalforsamling

Tilmelding senest søndag kl. 18.00. Fælles morgenkaffe og frokost*

Ret til ændringer forbeholdes

* Ved Greensome arrangeres fælles morgenkaffe kl. 8.00 og frokost (vælges ved tilmelding i Golfbox).

 

Tilmelding:

Senest mandag kl. 18.00. Ved greensome søndag kl. 18.00

Ved spil på udebane m.v.: Se turneringen i Golfbox

Tilmelding er bindende

Praktiske oplysninger

Sæson:

Start den 22. marts, afslutning den 25. oktober 2022. De første 2 gange er der gunstart kl. 10.00.

Medlemmer:

Vi byder alle aktive seniorer i GGK med et max hcp på 45 for både herrer og damer velkommen i Tirsdagsklubben.

Dette gælder for sæson 2022. Nuværende medlemmer kan fortsætte uanset handicap.

Kontingent:

Kontingentet for hele sæsonen er 400 kr. og skal betales, inden du deltager første gang i en turnering.

Betaling kan ske som følger:

 1. Mobilepay til nummer 26021.
 2. Netbank. Reg.nr. 8210 konto nr. 6270137774.
 3. Betal kontant til kassereren.

Husk at oplyse DGU-medlemsnummer og navn ved betaling.

 

Gæstespillere:

Spillere, der ikke er medlem af Tirsdagsklubben, kan deltage som gæster på samme vilkår som Tirsdagsklubbens medlemmer. Dog ikke ved spil på udebane, venskabsturneringer og sæsonafslutning. Der skal betales turnerings­fee på 40 kr. for GGK-med­lemmer, øvrige golfspillere skal derudover betale greenfee.

Turneringer/tilmelding:

Tilmelding via golfbox inden kl. 18 mandag til almindelige turneringer. Ved greensome er tilmelding senest søndag kl. 18. Ved spil på udebane: Se den enkelte turnering i golfbox.

Tilmelding er bindende. Er man alligevel nødsaget til at melde afbud efter tilmeldingsfristens udløb, skal dette ske pr. telefon til turneringslederen, se under turneringen i golfbox.

Der spilles i 3 rækker. Der spilles altid 18 huller. Hvis der er tilmeldt færre end 60 spillere, spilles der kun i to rækker. De fleste turneringer er tællende mht. regulering af handikap.

Præmier:

Almindelig tirsdagsturnering, stableford: Der uddeles 4 præmier i hver række.

 

Greensome (18 huller): Der spilles i en række, præmier til 6 par.

 

Holdspil (18 huller): 4 præmier for holdspil samt 4 stablefordpræmier i hver række. Ved Mexican Scramble uddeles præmier til 4 hold.

 

Spil på udebane (18 huller): 6 stablefordpræmier i hver række.

Ved lige spil anvendes “Matematisk model” (sidste 9 huller, sidste 6, sidste 3, lodtrækning). ”Sidste 9” er hul 10-18 osv. Præmieuddeling sker snarest muligt efter, at sidste hold er kommet ind. Er en præmiemodtager ikke til stede, tilfalder præmien næste placerede spiller (undtaget herfra er holdpræmier).

Morgenkaffe og frokost:

Ved greensome betaler klubben for morgenkaffen, der arrangeres desuden fælles frokost. Man vælger, om man vil deltage i dette under tilmelding til den enkelte turnering.

Ture og rejse:

Der arrangeres 2 ture til udebaner og en rejse.

I denne sæson spilles i Varde og Vejen golfklubber. Rejsen går til Farsø den 14. – 18. august.

Desuden spiller vi venskabskamp med Haderslev. I 2022 besøger vi Haderslev den 24. august.

 

Sæsonafslutning og generalforsamling den 25. oktober:

Morgenkaffe, spil, generalforsamling og frokost. Tilmelding via golfbox.

Bestyrelsen 2022

 

Formand

Leo Andersen

40 80 75 37

Leogrindsted@gmail.com

Næstformand

Jørn Schmidt

51 57 22 42

jorndschmidt@gmail.com

Kasserer

Steen Poulsen

28 95 22 13

borgpoulsen@gmail.com

Sekretær

Lena D. Hostrup

40 62 81 18

LDH@svenet.dk

Bestyrelsesmedlem

Jytte M. Christensen

40 89 41 58

jyttemc@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

John Pedersen

20 23 76 10

johnep@altiboxmail.dk

1. suppleant

Niels Peter Pedersen

50 51 26 34

niels.peter.174@gmail.com

 2. suppleant

Leo Pedersen

61 68 55 59

ingaleo@mail.dk

 
 
 

Formand: Leo Andersen, Leogrindsted@gmail.com

Næstformand: Jørn Schmidt, jorndschmidt@gmail.com

Kasserer: Steen Poulsen, borgpoulsen@gmail.com

Sekretær: Lena D. Hostrup, Ldh@svenet.dk

John Pedersen, johnep@altiboxmail.dk

Jytte M. Christensen, jyttemc@gmail.com

Kalender

Tirsdagsklubben

4. oktoberkl.9:00-13:30

Tirsdagsklubben

11. oktoberkl.9:00-13:30

Tirsdagsklubben

18. oktoberkl.9:00-13:30

Tirsdagsklubben

25. oktoberkl.9:00-13:30