Indkaldelse til:

Generalforsamling i Ladies Section 12.oktober 2021 kl.ca.19.00

Dagsorden ifølge vedtægter.

1.Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v. Helga Ludvigsen

3.Fremlæggelse af regnskab v. Lisbeth Høj

Fastsættelse af kontingent

4. Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer

Forslag til drøftelse og beslutning fra bestyrelse:

a. Forslag til nye sponsorer

b. Handicapfordeling mellem A-og B-spillere

c. Hvor vigtigt er det at overføre vore spilleresultater til Order og Merit?

Skal vi fortsætte med det?

5. Valg af bestyrelse

På valg:

Marianne Redder (modtager ikke genvalg)

Hanne Enggaard  (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter

7.valg af revisor

8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamling (senest 28/9 2021)

Umiddelbart derefter vil forslagene blive udsendt til medlemmerne pr. mail og lagt på hjemmesiden.

Med venlig hilsen bestyrelsen for Ladies Section