Vedtægter for Tirsdagsklubben – en klub i klubben
§1
Formål: Tirsdagsklubbens (TK) formål er at fremme interessen for golfsporten samt socialt samvær.
§2
Medlemmer: Alle aktive seniorer i GGK med et max HCP på 36 for mænd og et max HCP på 42 for kvinder kan optages som medlemmer i TK.
§3
Kontingent: Kontingentet gældende for en sæson fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet skal være indbetalt til TK inden første deltagelse i en turnering i sæsonen.
§4
Bestyrelsen: Foreningen ledes af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.
Suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
§5
Regnskab: Kassereren forestår regnskabet. Regnskabsperioden er 1. oktober til 30. september.
Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af to revisorer.
§6
Generalforsamling: Generalforsamlingen er højeste myndighed. Senest 2 uger før indkaldes til generalforsamling på GGK’s hjemmeside.
Den ordinære generalforsamling afholdes på sidste turneringsdag i sæsonen og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
7. Eventuelt.
Vedtægtsændringer skal godkendes af GGK’s bestyrelse.
Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Alle personvalg foregår skriftligt såfremt blot 1 person kræver dette.
§7
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest muligt efter at mindst ¼ af medlemmerne skriftligt har begæret dette.
Ligeledes kan bestyrelsen til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
§8
Opløsning: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Eventuel formue tilfalder GGK som sponsorat.
§9
Revideret oktober 2019.