Vedtægter for Tirsdagsklubben – en klub i klubben
§1
Formål: Tirsdagsklubbens (TK) formål er at fremme interessen for golfsporten samt socialt samvær.
§2
Medlemmer: Alle aktive seniorer i GGK med et max HCP på 36 for mænd og et max HCP på 42 for kvinder kan optages som medlemmer i TK.
§3
Kontingent: Kontingentet gældende for en sæson fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet skal være indbetalt til TK inden første deltagelse i en turnering i sæsonen.
§4
Bestyrelsen: Foreningen ledes af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.
Suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
§5
Regnskab: Kassereren forestår regnskabet. Regnskabsperioden er 1. oktober til 30. september.
Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af to revisorer.
§6
Generalforsamling: Generalforsamlingen er højeste myndighed. Senest 2 uger før indkaldes til generalforsamling på GGK’s hjemmeside.
Den ordinære generalforsamling afholdes på sidste turneringsdag i sæsonen og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
7. Eventuelt.
Vedtægtsændringer skal godkendes af GGK’s bestyrelse.
Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Alle personvalg foregår skriftligt såfremt blot 1 person kræver dette.
§7
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest muligt efter at mindst ¼ af medlemmerne skriftligt har begæret dette.
Ligeledes kan bestyrelsen til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
§8
Opløsning: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling. Eventuel formue tilfalder GGK som sponsorat.
§9
Revideret oktober 2019.

Klubmesterskab 2021Nye titler på spil for ALLE, uanset handicap

Som noget helt NYT afvikles der også et 18huls klubmesterskaber opdelt i 4 rækker efter handicap - række A, B, C ,D og junior. Klubmesterskab 2021 bliver hermed det første mesterskab hvor ALLE uanset handicap kan blive klubmester - SES VI?