Vedtægter for Tirsdagsklubben – en klub i klubben

§1 Formål: Tirsdagsklubbens (TK) formål er at fremme interessen for golfsporten samt socialt samvær.
§2 Medlemmer: Alle aktive seniormedlemmer i GGK kan være medlem af TK. Besty-relsen bemyndiges til at fastsætte eventuelle HCP-krav til medlemskab. Dette skal i givet fald fremlægges på årets generalforsamling og vil være gældende for næste sæson.
§3 Kontingent: Kontingentet gældende for en sæson fastsættes på generalforsam-lingen.
Kontingentet skal være indbetalt til TK inden første deltagelse i en turnering i sæsonen.
§4 Bestyrelsen: Foreningen ledes af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.
Suppleanter vælger for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
§5 Regnskab: Kassereren forestår regnskabet. Regnskabsperioden er 1. oktober til 30. september.
Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af to revisorer.
§6 Generalforsamling: Generalforsamlingen er højeste myndighed. Senest 2 uger før indkaldes til generalforsamling på GGK’s hjemmeside.
Den ordinære generalforsamling afholdes på sidste turneringsdag i sæsonen og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4, Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
7. Eventuelt.
Vedtægtsændringer skal godkendes af GGK’s bestyrelse.
Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bort-falder forslaget.
Alle personvalg foregår skriftligt, såfremt blot 1 person kræver dette.
§7 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest muligt efter at mindst ¼ af medlemmerne skriftligt har begæret dette.
Ligeledes kan bestyrelsen til enhver tid indkalde til en ekstraordinær general-forsamling.
§8 Opløsning: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling.
Eventuel formue tilfalder GGK som sponsorat.

Revideret oktober 2021.

Klubmesterskab 2021Nye titler på spil for ALLE, uanset handicap

Som noget helt NYT afvikles der også et 18huls klubmesterskaber opdelt i 4 rækker efter handicap - række A, B, C ,D og junior. Klubmesterskab 2021 bliver hermed det første mesterskab hvor ALLE uanset handicap kan blive klubmester - SES VI?