Vedtægter for Tirsdagsklubben – en klub i klubben

§1 Formål: Tirsdagsklubbens (TK) formål er at fremme interessen for golfsporten samt socialt samvær.
§2 Medlemmer: Alle aktive seniormedlemmer i GGK kan være medlem af TK. Besty-relsen bemyndiges til at fastsætte eventuelle HCP-krav til medlemskab. Dette skal i givet fald fremlægges på årets generalforsamling og vil være gældende for næste sæson.
§3 Kontingent: Kontingentet gældende for en sæson fastsættes på generalforsam-lingen.
Kontingentet skal være indbetalt til TK inden første deltagelse i en turnering i sæsonen.
§4 Bestyrelsen: Foreningen ledes af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.
Suppleanter vælger for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
§5 Regnskab: Kassereren forestår regnskabet. Regnskabsperioden er 1. oktober til 30. september.
Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af to revisorer.
§6 Generalforsamling: Generalforsamlingen er højeste myndighed. Senest 2 uger før indkaldes til generalforsamling på GGK’s hjemmeside.
Den ordinære generalforsamling afholdes på sidste turneringsdag i sæsonen og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4, Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
7. Eventuelt.
Vedtægtsændringer skal godkendes af GGK’s bestyrelse.
Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bort-falder forslaget.
Alle personvalg foregår skriftligt, såfremt blot 1 person kræver dette.
§7 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest muligt efter at mindst ¼ af medlemmerne skriftligt har begæret dette.
Ligeledes kan bestyrelsen til enhver tid indkalde til en ekstraordinær general-forsamling.
§8 Opløsning: Opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling.
Eventuel formue tilfalder GGK som sponsorat.

Revideret oktober 2021.