Deltagere: Hans Bennetzen (HB), Andreas Jensen (AJ), Bo Lundgaard (BL), Erik Enggaard (EE), Gert  Skjønnemand (GS), Kim Fisker (KF)  

Afbud: Svend Erik Christensen (SEC) 

Referent: Andreas Jensen (AJ)  

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
  Mødet 28.10.2021 – Tilføjelse at GCC på sin generalforsamling har godkendt oplæg til  fremtidig støtte til elite og ungdom. Referat herefter godkendt uden bemærkninger. – Konstitueringsmøde 23.11.2021 – godkendt uden bemærkninger
 1. Mundtlige meddelelser fra formanden
  Ny træner, Nicolaj Klindt Jørgensen og ny golfmanager, Ditte Dam Øhlenschlæger  tiltræder begge 1. marts 2022. Info kommer på hjemmesiden 13. jan 2022  – Møde med Cafeen den 16. december 2021. Cafeen er udfordret på økonomien, dels på  grund af corona nedlukninger, dels på grund af mangel på selskaber og for lav  bruttoavance. Omsætningsniveauet skal øges med tæt på 40% for at det ser fornuftigt  ud. Nødvendigt med hjælp til markedsføring/kommunikation (ny golf manager).  Forpagtningsafgift for 1. kvartal 2022 eftergivet.

  • Ny varmeinstallation  luft til vand – forventes installeret og igangsat i slutningen af  februar. Den nye installation giver en løbende driftsbesparelse.
  • Overdækning greenkeepergården – opbevaring af maskiner hos Martin kan ikke  fortsætte, da han ikke længere har plads. Hertil kommer behov for ekstra 5 pladser til  golfbiler i sæsonen. Muligheder undersøges og overvejes – herunder afventes oplæg  fra leverandør.
  • Færdiggørelse af træningsområde til indspil – gamle hul 7. Området er planlagt åbnet til  brug fra start på 2022 sæsonen. Det skal afklares i hvilket omfang der er risiko for sten i  undergrunden. Baneudvalg og greenkeeper har igangsat proces med løbende  topdressing af udslagsstederne. Rullegræsløsning kan måske komme på tale.  – Hjælp til sekretariatet indtil 1. marts iværksat.
  • Ladestander til el-biler overvejes og undersøges nærmere
  • Indendørs træning er i gang i de gamle Superland lokaler i Grindsted.
  • (BL) Klubben har indgået 3 årig aftale med GLFR om opmåling og nyoptegning af banen  med nye metriske tee steder, nye træbeplantninger mm. til en ny baneguide løsning.  Løsningen indebærer muligheder for at lave individuelle baneguides til f.eks.  companydays o.l. samt nyhedsformidling. Omkostninger dækkes af budget for banen.
 1. Status medlemmer  – Medlemstallet pr 5.1.2022 er faldet til 925 – et fald på i alt 64 medlemmer. Herudover er  der tale om et antal skift af medlemskategorier fra fuldtid til flex eller til passiv. I budgettet  var der forudset et fald på 40 medlemmer. Med det større frafald er der behov for ekstra.

  Side 1 af 3 – indsats for at skaffe nye medlemmer i 2022.

 2. Status klubbens økonomi.
  Perioderegnskabet 1.10.21 – 31.12.21 blev gennemgået og afvigelser gennemgået.  Godkendt uden yderligere bemærkninger.
 3. Status de enkelte udvalg
  Baneudvalg/klubhusudvalg mm. (BL)
  Greenkeeperne afvikler for tiden ferie/flex og foretager vedligeholdelsesopgaver på  udstyr og greenkeepergården.
  Banen er meget våd på de forreste huller og disse har i længere tid været lukket og der  har derfor kun været åbnet for spil på de bageste 9.

  Baneservice (BL). Kører ikke før sæsonopstart

  Boldopsamling (BL). Vinterbolde som man selv skal samle op.

  B&U (EE).
  B&U udvalget har planlægningsmøde med vor nye træner om opstart og  tilrettelægning af sæsonen 2022.

  Sponsorudvalg/GCC
  Intet nyt

  Begynderudvalget (GS).
  Planlægning af næste sæson går i gang med opstartsmøde 12.januar. Der er indtrådt 3  nye medlemmer i udvalget. Der arrangeres en træningssession for begynderudvalget  med vores nye træner så udvalget ved hvordan begynderne instrueres og hvad  træneren lægger vægt på.

  Første begynderhold opstartes 3. april 2022

  Planlagt at nye prøvemedlemmer kan låne et sæt udstyr mod et depositum på 400 kr.  og så må tage det med hjem i låneperioden. Dette for at løse de nuværende problemer  med at de eksisterende sæt låneudstyr sjældent er opsorteret sætvis og at lånerne ikke  kan finde det samme sæt fra gang til gang. For at sikre vi har sæt nok efterspørges det  hos medlemmerne om de har aflagt udstyr, de kunne tænke sig at forære til klubben til  brug for låneudstyr til nye begyndere. Depositum tilbagebetales når udstyret leveres  tilbage.

  Regel/handicap-udvalget (GS).
  2 turneringer ønskes udvalgt så vores lokale dommere kan opnå erfaring og bruge  deres viden. (AJ) aftaler med (HS)

  Turneringsudvalg (AJ).
  Turneringsdatoer for 2022 er fastlagt og klubturneringer indlagt i golfbox men endnu  ikke åbnet for tilmeldinger. Opstartsturnering er planlagt til den 10. april 2022  Arbejdet med at etablere en Elite/AM turnering fredag den 13. maj – dagen før  Hovborg Kro Open (Dormy Elite Tour) – er godt i gang. Det overordnede koncept vil  ligne det der kendes fra Kolding med et hold på 3 personer der spiller med en  elitespiller. Dagen vil være med forplejning og fine præmier. Da der er tale om et nyt  tiltag, der skal løbes i gang er udgangspunktet at det i det første år ikke genererer  overskud. Invitation til turneringen vil bl.a. tilgå GCC medlemmer – der i samme  forbindelse opfordres til at bidrage som præmiesponsorer.

  Der kan ved dårligt vejr blive behov for at etablere en eller anden form for afdækning af  terrassen foran restauranten, da de indendørs lokaler er optaget af konfirmationer.

  Eliten
  Glæde over tilgang af nye spillere, Jacob Graver og Morten Løkkegaard fra Kolding.

 1. Opfølgning strategiplan.
  Ny dato for opfølgning skal findes.
 1. Skriftlige forslag til behandling.
  Ingen forslag indkommet.
 1. Eventuelt

  Hjemmeside
  Der er behov for at finde en model så det sikres at hjemmesiden hele tiden er  opdateret og aktuel – også i en periode uden golfmanager. Specielt i forbindelse med  opstarten på det nye år er der brug for at koordinere en gennemgang og opdatering.  Hardy spørges om han vil hjælpe hermed (AJ)

  Venskabsklub i Tyskland
  (KF) forsøger at finde frem til en kommende venskabsklub i Tyskland

  Møderække bestyrelsen  – 28/2 – afholdes i Magion, 22/3, 21/4, 24/5 samt 21/6 – alle dage kl. 17.00

Mødet slut ca. kl. 20.00