Nærværende ”Generelle Turneringsbetingelser” udgør – sammen med turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer – det umiddelbare bestemmelsesgrundlag for klubturneringer (dvs. turneringer, der arrangeres af turneringsudvalget) i Gyttegård Golf Klub. Spillet afvikles desuden efter de af R&A Rules Limited udgivne regler samt de til enhver tid gældende Lokale Regler.
Andre udvalg eller grupperinger (begynderudvalg, juniorudvalg, damedag, herredag m.fl.) skal efterkomme ”Generelle Turneringsbetingelser” i forbindelse med egne turneringer.  Hvis en deltager i klub i klubben turnering har spillet banen f.eks tidligere på dagen, kan der handicap reguleres, dog ikke hvis det er to 9 runder, så kan der kun reguleres i den første runde.

I klubturneringer kan der ikke deltages i præmierækken hvis banen er spillet i forvejen samme dag. Klub i klubben kan have deres egne regler vedr. dette.

Eventuelle ændringer skal godkendes af Regel og handicap udvalget og Turneringsudvalget.

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i gældende turneringsprogram.

Deltagere.

Der kan i de enkelte turneringers betingelser fastsættes en deltagerbegrænsning, hvad angår spillernes antal, køn, alder eller handicap. Til klubmesterskaberne forudsættes det, at medlemmet har Gyttegård Golf Klub som hjemmeklub.

Når det er muligt, skal der være 4 personer pr. flight. (Kan være hensigtsmæssig at der kun er 3 personer pr. flight)

Handicapregulering under turneringen.

I en handicap-turnering, der spilles over flere runder, foretages der ikke handicap-regulering mellem de enkelte runder. Spillerens handicap i den første runde anvendes i alle turneringens runder.

Persontransporterende køretøjer.

Anvendelse af persontransporterende køretøjer skal godkendes af Turneringsudvalget/komiteen. Spillere, der ikke har fået denne særlige tilladelse til at anvende persontransporterende køretøjer, må ikke lade sig transportere af sådanne køretøjer under deltagelsen i klubturneringer. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Banelukning.

Ved turneringer med løbende start lukkes 1. teested 3 starttider før 1. start og 3 starttider efter sidste start. Perioderne for lukning kan udvides i særlige turneringer, f.eks. DGU-turneringer, klubmesterskaber mv. Ved Gunstart skal spillere der måtte befinde sig på banen forlade denne senest 10 min. før gunstart.
Ved tidsbestilling i Golfbox gøres opmærksom på sådanne udvidede lukninger.

Turneringsledere.

Der udpeges en ansvarlig turneringsleder samt en eller flere assisterende turneringsledere til de enkelte klubturneringer.

Tilmelding og startliste.

Turneringsbetingelserne og tilmelding frigives ca. 4 uger før turneringen på Golfbox; særlige turneringer også ved opslag i klubben. Tilmeldingsfristen er normalt kl. 12:00 fredagen før turneringen. Startliste bekendtgøres senest dagen før turneringsdagen på Golfbox og ved mail/sms.
Regler for afbud: Matchfee refunderes ikke efter startlisten er offentliggjort.
Modtages afbud, indsættes om muligt spillere fra reserveliste.

Turneringsfee.

Turneringsfee vil fremgå af turneringsbetingelserne. Beløbet opkræves i de fleste turneringer via Golfbox.

Turneringsbetingelser.

De enkelte turneringers betingelser fastlægges af turneringsudvalget. De ansvarlige turneringsledere kan dog i sæsonens løb tilpasse betingelserne efter behov, såfremt tilpasningerne er i overensstemmelse med de ”Generelle Turneringsbetingelser”. De ”Generelle Turneringsbetingelser” er gældende i forhold, der ikke er dækket af de specifikke turneringsbetingelser.

Turneringsrækker.

Spillerens handicap er ved udlevering af scorekort på turneringsdagen bestemmende for, hvilken turnerings-/præmierække, der deltages i.

For få tilmeldte.

Flere turneringsrækker kan slås sammen, hvis den ansvarlige turneringsleder skønner, at der ikke er tilmeldt tilstrækkeligt antal spillere til at afvikle rækkerne enkeltvis. Såfremt den ansvarlige turneringsleder skønner, at der er for få deltagere til en sportslig forsvarlig gennemførelse af en turnering, kan han/hun vælge at aflyse turneringen. Dette meddeles via Golfbox og ved opslag i klubhuset på samme tid, som startlisten skulle have været offentliggjort. Evt. forudbetalt turneringsfee tilbagebetales.

Afbud skal meddeles til den ansvarlige turneringsleder eller til info@ggk.dk Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Se turneringsbetingelserne for den enkelte turnering for yderligere info. Turneringsfee tilbagebetales ikke ved afbud efter offentliggørelse af startlister.

Starttid /For sent fremmøde.

Spilleren skal starte på det af komiteen angivne tidspunkt.
Hvis spilleren ankommer på startstedet spilleklar, indenfor 5 min. efter sin starttid, er straffen “tab af hul/2 straffeslag”.
Ellers er straffen for brud af regel 5.3a diskvalifikation.

Afbrydelse af spil.

Når turneringsledelsen har suspenderet spil på grund af en farlig situation (torden etc), må spillerne ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis de er i færd med at spille et hul, skal de afbryde spillet øjeblikkeligt. Spilleren skal markere og løfte sin bold, jfr. regel 5.7b(1), og straks begive sig til klubhuset. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, diskvalificeres spilleren, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med Regel 5.7b.

Når turneringslederen har  suspenderet spillet af en anden gund (lysforhold etc) må spillerne færdigspille hullet de er i gang med, regel 5.7b(2)

Omgående afbrydelse: En lang hyletone fra sirene/horn

Almindelig afbrydelse:  Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirene/horn

Genoptagelse:                 Tre korte hyletoner fra sirene/horn, som kan gentages

Spilletid.

Normal spilletid i turneringer over 18 huller bør afvikles på 4¼ time for en 4-bold ved løbende start, og 4½ time ved en fuld belagt gunstart.

Langsomt spil.

For klubmesterskaber og andre særlige turneringer gælder specielt, idet der henvises til Golf-reglernes 5.6, at et hold skal holde sin position i forhold til det foranspillende hold, således at start-intervallet ikke ændres væsentligt, samt overholde den opstillede maksimale tidsplan for en runde på banen.

Ved første væsentlige afvigelse gives der advarsel til holdet og systematisk tidtagning kan iværksættes. En spiller må efter given advarsel maksimalt anvende 40 sekunder til et slag – udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå. Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:
1. gang: Et strafslag
2. gang: To strafslag
3. gang: Diskvalifikation

 

Stableford-point på scorekort.

Forinden scorekort afleveres, skal spilleren, i såvel stableford som slagspil turneringer, sikre sig at det korrekte antal slag er udfyldt. Det er hullernes score som er det tællende resultat i tilfælde af fejl i totalscoren.

Placeringer.

I tilfælde af lige resultat afgøres placeringen således:

Jf. de opstillede specifikke turneringsbetingelser.

Præmier.

Der uddeles normalt en præmie pr. 8 deltagende spillere. Præmiernes størrelse fastsættes jf. vejledende regler i DGU’s ”Håndbog for Turneringsledere”. 1. præmierne skal være ens for alle rækker uanset deltagerantal. De præmier, der udleveres kan ikke byttes af turneringslederen. Præmier, der indeholder vin eller spiritus, må ikke udleveres til spillere under 18 år. I sådanne tilfælde skal præmierne ændres til gavekort eller anden præmie. Spillerne skal være tilstede for at modtage en præmie (kan der dispenseres fra). Turneringsudvalget afgør om ikke udleverede præmier skal gå til klappepræmie eller tilfalde klubben.

Klub i klubben, kan afvige vedr. præmier.

Banerekord.

Der kan kun sættes banerekord i de turneringer, der jf. klubbens turneringskalender eller på anden måde er godkendt af klubben. Desuden skal turneringen spilles efter slagspils-reglerne, som en normal runde fra ordinære teesteder til ordinære greens og uden anvendelse af lejeforbedring. Der kan sættes følgende forskellige banerekorder:

Herrer (teested 56), damer (teested 51). Banerekord anerkendes ikke, hvis spilleren har pådraget sig diskvalifikationsstraf i forbindelse med den pågældende runde.

Nærmest flaget.

I turneringer, hvor der konkurreres om ”nærmest flaget”, er det et krav, at bolden er på green. Der måles fra nærmeste hulkant til det punkt på bolden, som er nærmest hullet. Afstanden måles langs jordoverfladen, uanset boldens leje.

Hole-in-One.

Anerkendelse af Hole-in-One kræver:
•    at slaget finder sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres
•    at der spilles med en medspiller eller markør, eller at slaget overværes af et vidne
•    at slaget er det første slag på hullet
•    at slaget er slået fra et af de ordinære tee-steder til den ordinære green
•    at der afleveres korrekt udfyldt scorekort for runden (eller den spillede del af runden),    herunder underskrift af spiller og markør eller påtegnet af vidne.

Turneringsudvalget
maj 2014

Revideret marts 2021

Revideret December 2022