Generalforsamling i Ladies Section
12. oktober 2021
Referat
1. Valg af dirigent – Dorthe Laursen valgt
2. Bestyrelsens beretning ved formand Helga Ludvigsen- godkendt med bifald
3. Regnskab ved kasserer Lisbeth Høj- godkendt med bifald
-13 nye medlemmer har medført flere penge på kontingentkontoen   – Kassebeholdning på 10.399 kr.
– Kontingentfastsættelse: Som hidtil 500kr. årligt.
4. Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer
a. Forslag til drøftelse og beslutning fra bestyrelsen
i. Forslag til nye sponsorer:
ii. Forslag til at medlemmerne en enkelt aften kommer med
præmier
iii. Vin og Fun
iv. Hovborg Kro
b. Forslag om handicapfordeling mellem A- og B- rækken
Nogen diskussion om der stadig skal være en eller to rækker.
Afstemning ved håndsoprækning gav stort flertal til to rækker.
c. Spilleresultater til Order of Merit. Hvor vigtigt er det?  På spilledagen deles a- og B- spillere i to lige store grupper,
hvilket medfører at der ikke bliver noteret Order of Merit.
5. Valg til bestyrelsen
– Hanne Enggård genvalgt
– Helle Jensen nyvalgt.
6. Valg af suppleanter
– Inga Egebæk fortsætter
– Annette Juul nyvalgt.
7. Valg af revisor
– Karna Hansen
8. Evt.

Marianne Redder (sekretær)