Referat af generalforsamling 2022

Tirsdag den 25. oktober 2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

7. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent.

Flemming Boisen blev foreslået og valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

2. Aflæggelse af beretning.

Formanden, Leo Andersen, redegjorde for sæsonen, som kun har været lidt præget af coronaen. Vi passer stadig på os selv og hinanden. Vi har spillet 32 turneringer i 2022, hvoraf 2 har været på udebane. Deltagerantallet har typisk været mellem 66 og 80. TK har 113 medlemmer.

Vi har spillet på udebane i Varde og Vejen. Vi har opgivet samarbejdet med vores venskabsklub, Haderslev Golfklub pga. manglende tilslutning. Golfferien gik igen til Farsø. En meget vellykket tur. Der er booket samme sted næste sæson, den 13.-17. august 2023. Formanden udmelder i god tid, hvornår man kan tilmelde sig.

Cafeen er p.t. uden forpagter. Vi håber, at der er fundet en løsning inden næste sæson.

Vores nye træner har allerede fået et positivt ry.

Alle medlemmer har modtaget et skema vedr. spilleformer. Vi glæder os til at se svarene, som skal være bestyrelsens inspiration ved planlægningen af næste sæson.

Formanden opfordrede til, at kontingent for næste sæson indbetales inden starten den 21. marts 2023. Mobilepay nr. 26021 eller konto 8210 6270137774. Husk at angive medlemsnummer.

Sæson 2023 starter den 21. marts, de to første gange med gunstart kl. 10.00.

Max. handicap for nye medlemmer i 2023: 45 for både kvinder og mænd.

Formanden takkede alle for samarbejdet, medlemmernes opbakning til turneringerne og frivilligt arbejde i golfklubben og det gode humør. En særlig tak til Ditte, vores golfmanager.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren, Steen Poulsen, orienterede kort om regnskabet.

Årets resultat er et underskud på ca. 500 kr.. Vi budgetterer også med et underskud i 2023, da det ikke er vores mål at øge egenkapitalen. Vi budgetterer med 110 medlemmer i 2023.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr.

Forslaget blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

6a. Valg af bestyrelse.

På valg til bestyrelsen var: Jørn Schmidt, Steen Poulsen og Jytte Christensen.

Alle var villige til genvalg. Alle tre blev genvalgt.

6b. Valg af 2 suppleanter.

Niels Peter Pedersen og Leo H. Pedersen blev genvalgt.

6c. Valg af 2 revisorer.

Krista Kristensen og Bodil Støving blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Formanden afsluttede med en tak til dirigenten Flemming Boisen, også tak til den øvrige bestyrelse.

Han takkede for en god sæson og lovede, at bestyrelsen vil gøre sit yderste for, at næste sæson bliver lige så god – såvel mht. planlægning af gode og spændende turneringer som det sociale samvær.

Referent: Lena Hostrup