Referat af Tirsdagsklubbens generalforsamling 2023

 

Tirsdag den 31. oktober 2023

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
 7. Eventuelt.

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 62 har spillet 9 huller, 71 deltog i generalforsamling og frokost.

 

 1. Valg af dirigent.

Flemming Boisen blev foreslået og valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

 

 1. Aflæggelse af beretning.

Formanden, Leo Andersen, redegjorde for sæsonen.

Vi har haft 25-års jubilæum i år. Det blev fejret med en speciel turnering, hvor der var fine præmier til alle, præmier til nærmest flaget, nærmest snoren og regelspørgsmål. Det var en dejlig dag med fint vejr.

Vi har været lidt færre medlemmer (107) og derfor også et lidt mindre gennemsnitligt deltagerantal end sidste år. Der er plads til flere medlemmer, så alle opfordres til at være opsøgende blandt venner og bekendte.

I år har vi spillet på udebane i Brande og Give med fin tilslutning. Udlandsturen gik igen til Farsø Golfakademi, med stor succes. I 2024 går turen igen til Farsø, det bliver den 11. til 15. august. Man kan tilmelde sig allerede nu hos formanden.

 

Det går fortsat godt med den elektroniske indtastning.

Banen er fremstået rigtig flot hele sæsonen. Vi synes stadig, at der er for stor afstand fra teested til fairway på enkelte huller.

Vi har efterhånden fået forventningsafstemt med Den lille kok, og vi skønner på den gode mad, de laver.

Stor ros til kontoret. Ditte og Ulla står klar med hjælp og vejledning, når vi henvender os.

Vi har sagt farvel til klubbens træner, Nicolai, og håber på at der ansættes en ny, dygtig træner til næste sæson.

I næste sæson sættes max handicap til 45 for både kvinder og mænd.

Husk at indbetale kontingent inden første deltagelse i 2024. Første spilledag bliver den 26. marts 2024.

 

 

Formanden takkede alle for samarbejdet, medlemmernes opbakning til turneringerne, socialt samvær og godt humør og især medlemmernes frivillige arbejde i golfklubben.

 

Beretningen blev godkendt.

 

 

 1. Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren, Steen Poulsen, orienterede kort om regnskabet og næste sæsons budget.

Årets resultat er et underskud på ca. 1200 kr.. Vi budgetterer også med et underskud i 2024, da det ikke er vores mål at øge egenkapitalen. Vi budgetterer med 105 medlemmer i 2024.

Flere medlemmer og fortsat succesfuld tilbudsjagt på præmier kan virke udglattende på kassererens bekymrede panderynker og betyde fastholdelse af kontingentet, der pt. er 400 kr.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag.

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr.

Forslaget blev godkendt.

 

 

 1. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

6a. Valg af bestyrelse.

På valg til bestyrelsen var: Leo Andersen, John Pedersen og Lena Hostrup.

Alle var villige til genvalg. Alle tre blev genvalgt.

 

6b. Valg af 2 suppleanter.

Niels Peter Pedersen og Leo H. Pedersen blev genvalgt.

 

6c. Valg af 2 revisorer.

Bodil Støving blev genvalgt. Jørgen Kaad Andersen blev nyvalgt.

Tak til Krista Kristensen for mange års arbejde som revisor.

 

 

 1. Eventuelt.

Der blev opfordret til, at man støtter klubben med en donation på 200 kr.

Sammen med tidligere års donationer er der nu omkring 100.000 kr. – disse penge er øremærkede til at løse vandproblemerne på hul 6 og 7. Hvis min. 101 personer hver donerer 200 kr., betyder det desuden, at klubben får en del momspenge retur.

 

Der var forslag om, at TK igen tilbyder 9-hullers turneringer. Det kunne muligvis lokke flere medlemmer til. Bestyrelsen vil drøfte dette på et kommende møde.

 

Formanden afsluttede med en tak til dirigenten Flemming Boisen.

 

Formanden takkede for en god sæson og lovede, at bestyrelsen vil gøre sit yderste for, at næste sæson bliver lige så god – såvel mht. planlægning af gode og spændende turneringer som det sociale samvær.

 

Tak for i år.

 

 

Referent: Lena Hostrup